Anasayfa / Murat Sonmez

Murat Sonmez

Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleri nelerdir?

6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre Fiziksel,ruhsal,cinsel,ekonomik,sözlü şiddete uğranılması yada uğrama tehdidi altında bulunulması halinde herkes durumu yazılı,sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edilebilir.İlgili makam ve mercilerden kastedilen polis,jandarma,sahil güvenlik gibi kolluk birimleri ile Mülki amir,Cumhuriyet Başsavcılığı,Aile mahkemesi Hakimi,Aile ve …

Devamını oku »

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstenebilir mi?

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat (Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat) konusu Ceza Muhakemesi Kanunu 1.kitap,4.kısım,7.bölümünde 141-144.maddeler arasında düzenlenmiştir.141.maddeye göre suç soruşturması ve kovuşturması sırasında ; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından …

Devamını oku »

Adli kontrol nedir?

Adli kontrolle ilgili hükümlere CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 109’da yer verilmiştir.Buna göre “Bir suç nedeniyle yürütülen soruşturmada,100.maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde,şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir”şeklinde kanunda yer verilmiştir.Tutuklamanın ağır bir koruma tedbiri olması,kişinin  hürriyetinin kısıtlanabilecek olması,kişinin daha sonra muhakeme sürecinde masum olabilecek olması gibi sebeplerle …

Devamını oku »

Boşanma davalarında tazminat istenebilir mi?

Türk medeni kanununda boşanmaya ilişkin maddi ve manevi tazminat istemleri 174.maddede düzenlenmiştir.Buna göre 1)Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. 2)Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun  miktarda …

Devamını oku »

Hapis cezasına seçenek yaptırımlar nelerdir?

Hapis cezası ceza hukukunun özel önleme işlevinin yerine getirilmesi amacıyla uygulanan temel yaptırım biçimidir.Suç işleyerek toplumsal düzeni bozan kişi bunun karşılığında böyle bir cezaya çarptırılacağını bilmeli ve göze almalıdır.Fakat gerek cezaevi koşullarının ıslah edici fonksiyonu yerine getirmemesi,bazende suçlunun kişisel ve ailevi özellikleri nedeniyle alternatif yöntemlerle cezanın çektirilmesi toplum menfaatine daha …

Devamını oku »

Haksız tahrik nedir,koşulları nelerdir?

Türk ceza kanununda haksız tahrik 29.maddede düzenlenmiştir.Buna göre kanundaki tanımıyla “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.Diğer hallerde …

Devamını oku »

Fazla çalışma halinde işçilerin hakları nelerdir?

Çalışma süresi,işçinin fiilen işverenin emir ve talimatları altında geçirdiği süredir.Bu süre içerisinde yapılan ara dinlenmeleri çalışmadan sayılmaz.İş kanununun 63.maddesine göre haftalık çalışma süresi kural olarak 45 saattir.İşçi ve işveren aralarında anlaşarak iş günlerine eşit olarak bölmek yerine denkleştirme yoluna giderek farklı günlerde farklı çalışma süreleri öngörebilirler.Fazla çalışma konusunda iş kanununda …

Devamını oku »

Kira şerhi nedir,nasıl konulur?

Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde gerek konut gereksinimi,gerekse ticari ve mesleki faaliyetlerini yürütmek için belli bir süre kiracı olmuştur.Kiracı olunan böyle dönemlerde evden yada ofisinden çıkarılabileceği,hayatının belli bir döneminin sekteye uğrayabileceği gibi endişeler yaşanmıştır.Peki böyle bir durum karşısında alınabilecek bir tedbir,önlem yok mudur sorusunun cevabını tamda kira şerhinde bulmak …

Devamını oku »

Araç değer kaybı ne demektir,nasıl talep edilebilir?

Araç değer kaybı,trafik kazası neticesinde hasar gören aracın durumunu niteleyen bir ifadedir.Trafik kazası neticesinde araçlarda bir hasar meydana gelir,meydana gelen hasar karşı tarafın trafik sigortası poliçesine istinaden giderilir veya telafi edilir.Ancak her ne kadar trafik poliçesi trafik kazası sonucu meydana gelen hasarı  karşılasa da,kaza sonucu araç kazalı duruma gelmiş,parça onarımı,boya,değişimi …

Devamını oku »

Mal ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketicinin sahip olduğu hakları nelerdir?

Tüketici,ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden,gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.Buna karşın tüketiciye mal ve hizmetleri sunan,sağlayan ve tedarik eden girişimler bulunur.Bu kişiler arasında yapılan işleme de tüketici işlemi denilir.Tüketiciyi koruma hakkındaki kanunun 2.maddesine göre Tüketici işlemi;Mal ve hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya …

Devamını oku »

İş Kazası ne demektir,işçinin hakları nelerdir?

6331 sayılı kanuna göre işverenler,iş yerinde,işçiyi gözetme borcunun sonucu olarak:iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü koruyucu önlemi almak,araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,iş yerinde bu konuda alınmış tedbir ve önlemleri denetlemek,işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,alınması gerekli önlemler,yasal sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli eğitimleri vermek zorundadır.Ayrıca işverenler,iş yerinde …

Devamını oku »

Aile konutu şerhi ne demektir?

Aile konutu,ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur.Türk Medeni Kanunu 19.maddesinde aile konutunun bulunduğu yere yerleşim yeri adı verilmiştir.Buna göre yerleşim yeri;bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir.Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yeri olamaz  ve dolayısıyla aile konutu tektir.Birden fazla veya pek çok yerde konut sahibi olunması aile konutunun tekliği …

Devamını oku »

Kamulaştırma ne demektir?

Kamulaştırma,devlet veya kamu tüzel kişilerince,kamu yararının gerektirdiği hallerde,karşılığı peşin ödenmek suretiyle özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.(Kam.K.1 m.-TKGM Gn.1477)Kamulaştırmanın tapuya tescili ya malikin rızasıyla yada mahkeme kararıyla(hükmen) yapılmaktadır.Taşınmaz malın tümü değil de bir kısmı da kamulaştırılabilir.Hisseli taşınmazlarda bir …

Devamını oku »

TMK’da sayılan boşanma sebepleri nelerdir?

4721 sayılı Türk medeni kanununa göre boşanma sebeplerini konularına göre özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri biçiminde bir ayrıma tabi tutmak mümkündür.Özel boşanma sebepleri kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup TMK 161-165.maddeleri arasında düzenlenmiştir.Sınırlı sayıda olup,yasada sayılmayan bunlar dışındaki nedenlere dayalı olarak boşanma davası açılamaz.Bunlar; -Zina(TMK.m.161) -Hayata Kast(TMK.m.162) -Pek kötü …

Devamını oku »

Apartman/site aidatları hangi oranda ödenir?

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü  anlaşma olmadıkça, a)Kapıcı,kaloriferci,bahçıvan ve bekçi giderleri ile bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b)Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme,onarım giderleri,yönetici aylığı gibi diğer giderlere,ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Yukarıda bahsedilen …

Devamını oku »

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB) nedir,koşulları nelerdir?

Hüküm mevzuatımıza ilk kez 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu(ÇKK) ile girmiş ve ilgili kanunun 23.maddesinde düzenlenmiştir.Çeşitli tarihlerde yapılan ilave düzenlemelerle yetişkinler için de belirli koşulların sağlanması halinde aynı hükümlerin uygulanması mümkün kılınmış,nihayet Ceza Muhakemesi Kanununun(CMK)231.maddesinde yapılan değişiklikle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kurumunun uygulama alanı genişletilmiştir. Kanunun gerekçe metninde“Cezaya mahkumiyete bağlı …

Devamını oku »

Yargıtay’ın bankasya kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi  temyiz incelemesi nedeniyle önüne gelen bir davada,terör örgütüne başka bir şekilde üyelik ve aidiyeti ispatlanamayan sanığın sadece bankasya hesabının olmasından dolayı örgüt üyeliğiyle suçlanamayacağı,ancak örgüt üyeliğine yardım konusunun değerlendirilerek ,ispatı halinde bu yönde hüküm kurulması gerektiği yönünde karar vermiştir.Bahsedilen kararın tam metni aşağıdaki gibidir..       2017/1862 E., 2017/5796 K.  …

Devamını oku »

Uzlaştırma ne demektir?

Uzlaştırma kurumu.Ceza muhakemesi kanununun 5.kitabının”özel yargılama usulleri”üst başlığını taşıyan 2.kısmının 1.bölümünde yer alan 253,254 ve 255.maddelerinde düzenlenmiştir.Uzlaştırma sözlük anlamı olarak”uyuşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyla yapılan yasal alışmaların tümü,iki yanın birbirine uymayan isteklerinde karşılıklı yararları birbirine yaklaştırma,yakınlaştırma yoluyla taraflar arasında bir anlaşma sağlama“anlamına gelir.Uzlaştırma eğitimli bir uzlaştırmacının yardımıyla,suçun mağduru ile failinin güvenli ve …

Devamını oku »

Trafik Kazaları ve Tazminat Hukuku

Trafik kazası sonucu zarar gören kişilerin veya vefatı halinde onun destekliğinden yoksun kalan yakınlarının maddi ve manevi zararının tazminine yönelik davalar ülkemizde dava konusu yapılan en yaygın hukuki sorunlardan birini oluşturmaktadır.Trafik kazası sonucunda açılacak maddi ve manevi tazminat davası,en az bir motorlu aracın karıştığı bir kazada,ölüm,yaralanma gibi bedensel zararlar ile zarar gören 3.kişilere ait …

Devamını oku »

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına  paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla birlikte bu mal ve hizmetlerin kalitesi,niteliği,içeriği,insan ve doğaya zararları,fiyatları,bu mal ve hizmetlerden zarar görenlerin korunması,ayıplı malların değişimi yada iadesi gibi bu mal ve hizmetlerden yararlanmak zorunda olan tüketicilerin nasıl korunması gerektiği soruları ön plana …

Devamını oku »

Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve hükümleri içermektedir. Bu kural ve hükümlerin uygulanabilmesi için,bir gerçek kişinin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir.Mirasçı veya mirasçılar ölüm nedeniyle mirasbırakanın malvarlığı değerlerine halef olurlar.Miras hukukuna ilişkin ihtilaflar -Mirasçılık Belgesi verilmesi istemi …

Devamını oku »

Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını sağlamıştır.Girişimcilerin uzun süren emek ve çabalarıyla oluşturdukları işletmelerine ait marka  haklarının hiç bir emek vermeden başkaları tarafından taklit edilmeleri,onların bu tür haksız davranışlardan korunmalarını gerektirmiştir.Marka hakları 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu ile …

Devamını oku »

Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği biçimde davrandığı bir toplumda sosyal barıştan söz edilemez,sosyal kargaşa ve bunalımlar baş gösterir. Bu nedenle, her toplumda insanların ortak yaşantıları,sosyal düzeni sağlayan kurallarla sürdürülür.Hiç şüphesiz toplumun sağlıklı ve barış içinde hayatını sürdürmesi, …

Devamını oku »

İdare Hukuku

İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır.Bu kararların sonucunda ya bir idari işlem yada bir idari eylem yapılır.Bunların temel amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir.İdari işlemler,idari makamlar tarafından kamu hukukuna ilişkin olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle tek taraflı olarak yapılan,hukuka uygunluk karinesinden yararlanan,yürütülebilir nitelikli işlemlerdir.Fakat bazen,karar …

Devamını oku »

İcra Hukuku

Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir. Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana kuraldır.Bu kanunlara,alacaklılara,sözleşmeye saygılı davranmanın bir gereğidir.Durum böyle olması gerekirken her toplumda borcunu rızası ile yerine getirmeyen insanlar bulunmaktadır.Böyle durumlarda borcunu rızası ile ifa etmeyen kişilere karşı alacaklıların meşru olmayan yollara başvurması büyük toplumsal …

Devamını oku »

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi  olduğundan, insan odaklı bir hukuk dalıdır. İş hukuku kural olarak özel hukuk ilişkisidir. Ancak işçinin ve zayıfın korunması, sosyal devlet düşüncesiyle, emredici bir çok düzenlemeye yer verilmesi sebebi ile kamu hukuku özelliğinin de var olduğu söylenebilir. Ülkeler çalışma hayatında emeği koruma …

Devamını oku »

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş,birbirini yanında hissetmek istemiştir.Aile aynı zamanda tüm toplumların temelini teşkil etmiş,bu birlikteliğin korunması ve geliştirilmesi ayrıca toplum açısından özel bir yere sahip olmuştur.Tüm bunların yanında,bir arada yaşayan tüm insanlar gibi …

Devamını oku »

Göreve İade Edilenler Geriye Dönük Mali Haklarını Alabilirler mi?

OHAL Komisyonunun yapısı, görevleri ve kararlarının niteliği 685 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Bu KHK’nın 10/2 maddesinde “Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere …

Devamını oku »

Ücretin geç ödenmesi halinde işçinin hakları nelerdir?

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri de işçinin ücretinin geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi problemidir.Gerek işverenlerin ödemelerini gününde alamaması,gerek ekonomik krizler ve konjonktürel dalgalanmalar,gerekse de  ihracat veya ithalat yapılan ülkelerle yaşanılan siyasi problemler nedeniyle bu durum sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu durumda ne yapılmalıdır?İşçi tek geçim kaynağı olan maaşını …

Devamını oku »

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ne demektir?

Halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Türk Medeni kanununun 166.maddesinde düzenlenmiştir ve genel boşanma sebebidir.Özel boşanma nedenleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindeki sebepler ise Türk Medeni Kanununun 161-165.maddeleri …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir