İş Hukukuna ilişkin Makaleler

iY_1.jpg

 ÜCRETİN GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

      Çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri de işçinin ücretinin geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi problemidir.Gerek işverenlerin ödemelerini gününde alamaması,gerek ekonomik krizler ve konjuktürel dalgalanmalar,gerek ihracat veya ithalat yapılan ülkelerle yaşanılan siyasi problemler nedeniyle bu durum  sık olarak karşımıza çıkmaktadır.Sınırdaş ülkelerdeki savaşlarda bu durumu daha belirgin hale getirmektedir.Peki bu durumda ne yapılmalıdır?İşçi tek geçim kaynagı olan maaşını da gününde alamazsa ne yapacaktır,bu duruma katlanması mı gerekmektedir.Bu soruların tamamına 4857 sayılı  kanunumuz ve mülga 1475 sayılı  kanununun 14.maddesi cevap vermektedir.

     Öncelikle belirtmek gerekir ki İş hukukuna ait hukuki düzenlemelerde bir boşluk, eksiklik veya belirsizlik bulunması ya da tereddüt yaşanması halinde işçi yararına yorum yapılması yani işçi lehine yorum ilkesi geçerlidir.Yargıtayda kararlarında istikrarlı olarak bu ilkeyi benimsemiştir.Aslında bu ilke çok doğrudur,nitekim devlet, sosyal eşitliği ve ekonomik etkinliği varlık sebebi olarak gördüğünden işçi ve işveren arasında denge kurmaya çalışmaktadır. İktisadi yönden zayıf olanın yasalarla korunması, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak daima ön planda tutulmuştur.Söz konusu ilke, mutlak şekilde işçi yararına düşünme ve hareket etme gerekliliği olarak da anlaşılmamalıdır. Sonuçta adalet, karşılıklı yararlar arasında hukuka, hakkaniyete ve vicdana uygun bir denge kurma işidir. İşçi lehine hareket edilmesinin nedeni de işçinin sosyal, ekonomik ve koşullar itibarıyla eşit olmayışlarından kaynaklanmaktadır. İşte, işçi aleyhine olan bu eşitsizlik işçi lehine yorum ilkesiyle ile dengelenmeye çalışılmıştır. Çünkü mutlak eşitlik gerçek eşitliğe ve sonuçta adalete hizmet etmemektedir. Sosyal hukuk ile çalışma barışı ve ekonomik istikrarın korunması işçi lehine yorumu gerekli kılmaktadır
      İş kanunumuzun 24.maddesi işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemiştir.Anılan maddenin "Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri"başlıklı II.bendinin e fıkrası uyarınca "işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse "denilerek işçinin ücretinin geç ödenmesi halinde sözleşmesini derhal fesh etmesini ve kıdem tazminatı almaya hak kazanmasını düzenlenmiştir.Aslında ücretin geç ödenmesi halinde tek yapılması gereken seçenek fesih değildir,işçinin başka seçenekleri de vardır,bunu da bir başka yazıya konu edeceğiz....