murat--sonmez-avukat-hekimhan-akçadağ-darende

hizmetler

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş…

Devamını Oku

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi olduğundan, insan odaklı…

Devamını Oku

İcra Hukuku

Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir. Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana…

Devamını Oku

Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği …

Devamını Oku

Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve…

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz,bir yerden bir yere taşınamayan,kendisinden kullanma,yararlanma,yatırım gibi fonksiyonlara sahip olan mallardır.Gayrimen…

Devamını Oku

İdare Hukuku

İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır.Bu kararların sonucunda ya…

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla bi…

Devamını Oku

Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını sağlamıştır.Girişimcileri…

Devamını Oku

Makaleler

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenleme Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

  Anayasa Mahkemesi Memurluğa girişte aranılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenlemeyi iptal etmiştir. 2018/73 E.-2019/65 K.24.07.2019 Tarih Anayasa mahkemesi 29.11.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararıyla Memurluğa girişte aranılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını öngören kanuni düzenlemeyi iptal etmiştir.Buna göre anılan kural Anayasanın 13,20 ve 128.maddelerine aykırı bulunmuştur.İptal kararı 657 sayılı kanunun 48 maddesinin

 • Kefillikte eşin rızası aranır mı?

  “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.”

 • Silahlı terör örgütü üyeliği suçu (TCK 314/2) nedir?

  Silahlı terör örgütü üyeliği ile ilgili ceza kavramına TCK 314 /2 maddesinde rastlanılmaktadır.TCK 314.maddesinde genel olarak silahlı terör örgütü kavramından bahsedilmekte,üyelik özel olarak 2.fıkrada vurgulanmaktadır.TCK 314 maddesi şu şekildedir; Silâhlı örgüt Madde 314- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş

 • Anlaşmalı Boşanma nedir?

  Malatya Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanmaya 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166.maddesinde yer verilmiştir.Buna göre; ……….. ” Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi

 • İzale-i şuyu (Ortaklığın-paydaşlığın giderilmesi) nedir?

  İzale-i şuyu yani ortaklığın veya paydaşlığın giderilmesi ile ilgili kanun kavramlarına 4721 sayılı TMK’nın 642.-698.-699.maddelerinde rastlanmaktadır.Buna göre; ” Madde 642- Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi

 • Etkin pişmanlık nedir,koşulları nelerdir?

  Etkin pişmanlık, işlenen suç dolayısıyla şüpheli veya sanığın,özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç kabul edilen eylemin kamu düzeninde meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi amacıyla suçun,suçluların ortaya çıkarılması ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunulması halinde özel kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlayan,sanık ve şüpheli yararına etki eden bir ceza hukuku müessesesidir.Kişinin etkin pişmanlık göstermesi halinde işlenen suçun kanuni vasıf

 • İfade alma ve sorguda yasak usuller nelerdir ?

  İfade ve sorguda yasak usuller Ceza Muhakemesi kanunu 148.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre ; (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. (2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. (3) Yasak usullerle elde edilen

 • Meşru savunma (müdafa) nedir,koşulları nelerdir?

  Meşru savunma (müdafa) halinden Türk ceza kanununun 1.kitap,2.kısmında,“Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 2.bölümünde 25/1.maddesinde bahsedilmektedir.Buna göre;”Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez”hükmüne yer

malatya boşanma avukatı, malatya ceza avukatı, malatya icra avukatımalatya ağır ceza avukatı, adıyaman avukat, elazığ avukat, elazığ ceza avukatı, , gölbaşı avukat, adıyaman ceza avukatı, malatya miras avukatı, gölbaşı ağır ceza

Şimdi Ara