murat--sonmez-avukat-hekimhan-akçadağ-darende

hizmetler

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş…

Devamını Oku

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi olduğundan, insan odaklı…

Devamını Oku

İcra Hukuku

Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir. Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana…

Devamını Oku

Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği …

Devamını Oku

Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve…

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz,bir yerden bir yere taşınamayan,kendisinden kullanma,yararlanma,yatırım gibi fonksiyonlara sahip olan mallardır.Gayrimen…

Devamını Oku

İdare Hukuku

İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır.Bu kararların sonucunda ya…

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla bi…

Devamını Oku

Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını sağlamıştır.Girişimcileri…

Devamını Oku

Makaleler

 • İfade alma ve sorguda yasak usuller nelerdir ?

  İfade ve sorguda yasak usuller Ceza Muhakemesi kanunu 148.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre ; (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. (2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. (3) Yasak usullerle elde edilen

 • Meşru savunma (müdafa) nedir,koşulları nelerdir?

  Meşru savunma (müdafa) halinden Türk ceza kanununun 1.kitap,2.kısmında,“Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 2.bölümünde 25/1.maddesinde bahsedilmektedir.Buna göre;”Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez”hükmüne yer

 • Zorunluluk (ıstırar,çaresizlik,zaruriyet) hali nedir,koşulları nelerdir?

  Zorunluluk halinden Türk ceza kanununun 1.kitap,2.kısmında,”Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 2.bölümünde 25/2.maddesinde bahsedilmektedir.Buna göre;”Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak

 • Uyuşturucu madde ticareti suçu(TCK 188) nedir?

  Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanununun 2.Kitabının Topluma karşı suçlar başlıklı 3.kısmının,kamunun sağlığına karşı suçlar başlıklı 3.bölümünde 188.maddede “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”adıyla yer almaktadır.Buna göre; (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis

 • Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleri nelerdir?

  6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna göre Fiziksel,ruhsal,cinsel,ekonomik,sözlü şiddete uğranılması yada uğrama tehdidi altında bulunulması halinde herkes durumu yazılı,sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere ihbar edilebilir.İlgili makam ve mercilerden kastedilen polis,jandarma,sahil güvenlik gibi kolluk birimleri ile Mülki amir,Cumhuriyet Başsavcılığı,Aile mahkemesi Hakimi,Aile ve sosyal politikalar bakanlığının ilgili birimleri

 • Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstenebilir mi?

  Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat (Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat) konusu Ceza Muhakemesi Kanunu 1.kitap,4.kısım,7.bölümünde 141-144.maddeler arasında düzenlenmiştir.141.maddeye göre suç soruşturması ve kovuşturması sırasında ; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,

 • Adli kontrol nedir?

  Adli kontrolle ilgili hükümlere CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 109’da yer verilmiştir.Buna göre “Bir suç nedeniyle yürütülen soruşturmada,100.maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde,şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir”şeklinde kanunda yer verilmiştir.Tutuklamanın ağır bir koruma tedbiri olması,kişinin  hürriyetinin kısıtlanabilecek olması,kişinin daha sonra muhakeme sürecinde masum olabilecek olması gibi sebeplerle kanun koyucu tarafından ölçülülük ve

 • Boşanma davalarında tazminat istenebilir mi?

  Türk medeni kanununda boşanmaya ilişkin maddi ve manevi tazminat istemleri 174.maddede düzenlenmiştir.Buna göre 1)Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. 2)Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun  miktarda bir para ödenmesini talep edebilir.

Şimdi Ara